FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८-०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 09/21/2021 - 13:57 PDF icon आ.व. 2078-079 को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

bajet 2078/079

७७/७८ 06/28/2021 - 14:31 PDF icon बजेट २०७८-०७९.pdf

आ.व. २०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 08/25/2020 - 16:20 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम 077-078.pdf

गाउँसभामा पेश भएको बजेट विवरण

७७/७८ 07/28/2020 - 12:26

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 09/12/2019 - 12:46 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७६-०७७.pdf

आ.व.२०७५/७६ को नीति , बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/28/2018 - 16:35 PDF icon आ.व . ०७५-७६ को नीति ,बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ.ब. २०७५/७६ को राजस्व बाडफाट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित श्रोतको बिबरण

७४/७५ 05/11/2018 - 08:52 PDF icon आ.ब. २०७५-७६ को राजस्व बाडफाट र वित्तीय समानीकरण अनुदान को अनुमानित श्रोतको बिबरण.pdf

दोस्रो गाउँ सभाबाट संधोधित बार्षिक योजना तथा बजेट (७४ /७५)

७४/७५ 03/04/2018 - 17:57 PDF icon बार्षिक बजेट तथा योजना (संशोधित ).pdf